Knowledge

ว่าด้วยเรื่องของ GHS ตอนที่ 1
07/05/2557 16:20
GHS คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันครับ
การยกเคลื่อนย้ายของหนักกับการใส่เข็มขัดพยุงหลัง
05/03/2557 13:26
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก คือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ (๑) เด็กหญิง (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม (๒) เด็กชาย (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๓) ลูกจ้างหญิง ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๔) ลูกจ้างชาย ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
ความต่างของ กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี
05/03/2557 13:24
จากกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงสงสัยว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี ต่างกันอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกาศข่าวหลายช่อง ใช้ทั้งคำว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี จนเกิดความสับสนกันว่าควรใช้คำว่าอะไร ทั้งนี้ ที่ถูกต้องใช้คำว่า สารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็น สสาร เป็นวัตถุจับต้องได้ที่สามารถปล่อยรังสีออกมาได้ แต่หากมีการแผ่รังสีออกมาจากสารนั้นอีกต่อจึงจะเรียกกว่า กัมมันตภาพรังสี ส่วน สารกัมมันตภาพรังสี คือ พลังงาน ที่จับต้องไม่ได้ เป็นปรากฏการณ์ที่สารกัมมันตรังสีปล่อยรังสีออกมา ดังนั้น หากเป็นเป็นสสาร จะไม่ต้องใช้คำว่า ภาพ
วิธีการบำรุงรักษาตลับกรองอากาศ
29/03/2554 16:26
เนื่องจากตลับกรองอากาศทุกรุ่นมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบในตลับกรอง จึงควรบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี โดยมีหลักการง่ายๆ ดังนี้